1988 óta iskolánk az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (ÉKP) elvei szerint működik.

Tevékenységrendszerünk, nevelési-oktatási szellemiségünk meghatározója lett az ÉKP pedagógia, mely Pedagógiai Programcsomagként, PEDAGÓGIAI RENDSZERKÉNT értelmezhető.

Ez a pedagógiai felfogás az értékekkel való szembesítést a képességfejlesztés szempontjából dolgozza föl. Ez a legfőbb jellemzőnk.

Az ÉKP főbb jellemzői:

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program 1986 óta választható pedagógia, 2004-ben alternatív kerettanterv lett.

 • A programot kutatással kimunkált pedagógia alapozza meg.
 • 12 évfolyamra kidolgozott tantervvel rendelkezik, amely jól idomul bármely iskolarendszerhez.
 • A program a kultúra teljességét viszi be az iskolába. Jóval több műveltségi területet és tevékenységet tanít, mint a hagyományos iskola.
 • Tantárgyi programjait átszövi a kommunikáció. A nyelvi kommunikáció mellett komoly szerepet szán a vizuális kommunikáció tanulásának is.
 • A programban kiemelt szerepe van az érintkezéskultúrának: a jól érthető, tiszta beszédnek, a szabatos, igényes fogalmazásnak szóban és írásban, az illemtudó, toleráns, tapintatos viselkedésnek.
 • A program tantárgyait szívesen tanulják az iskolába lépő gyerekek, hiszen köztük bábozás, színjátszás, furulyázás, biztosítja a játékélményt. A sok "játék" eredményeként szebben beszélnek, ügyesednek, környezetükkel szemben igényesebbé válnak.
 • A gondolkodás fejlesztése fontos szerepet kap minden tantárgyban.
 • A demokráciára, demokratikus létre való felkészülést is gyakorolhatják a fiatalok.
 • A program fontos célnak tekinti a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa - kép, és világkép kialakítását. Az önismeret, a néprajz, a földrajz és történelem, tantárgy tanulása többek között e célok elérését szolgálja.
 • A program kitüntetett szerepet szán a művészetek tanulásának, hiszen az iskolai élet humanizálását elsősorban a művészeti tantárgyak és tevékenységek teszik lehetővé. Így például az irodalom, az ének - zene, a színjátszás, tánc, bábozás, vizuális kultúra, mozgóképkultúra, művészettörténet.
 • Természetesen ebben az alternatív programban is megtanulják matematikából, földrajzból, történelemből, biológiából, kémiából, stb. a diákok mindazt, amit minden magyar tanköteles korú tanulónak tudnia kell.
 • A program a tehetségesek kellő terhelésére, fejlesztésére kiemelt figyelmet fordít mind tanórán mind tanórán kívül a lehetőségek széles tárházával.
 • A könyv - és könyvtárhasználat tanulása iskolánkban hangsúlyos része a programunknak.
 • Meghatározó része a programunknak az alkotásra nevelés. Minden gyerek sok tevékenységben próbálhatja ki magát iskolás évei alatt. Így nagyobb az esély arra, hogy mindenkiről kiderüljön, miben tehetséges, és mely területen célszerű alkotásra késztetni.
 • A programunk fontosnak tartja, hogy a gyerekek kulturált, otthonos környezetben tanuljanak, s maguk is nagy gondot fordítsanak szűkebb és tágabb környezetük tisztaságára, esztétikumára.